Regulamin

Regulamin

Akademia Kultury Fizycznej (AKF) - regulamin zakupów szkoleń online

§1 Definicje

    1. Sklep – sklep internetowy prowadzony na portalu: www.akademiakf.pl.

    2. Portal – www.akademiakf.pl.

    3. Sprzedawca – dostawca Usługi lub Towaru.

    4. Sprzedawca oraz Adres i Siedziba Sprzedawcy – NT MEDIA MUSIC ART Krzywak Jakub, ul. Platanowa 5, 66-210 Zbąszynek NIP 9271745254 REGON 080282588 Nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3802 8187 0804

    5. Adres e-mail Sprzedawcy – kontakt@akademiakf.pl 

    6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a z zachowaniem zasad przedstawicielstwa przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę.

    7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    8. Umowa – umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług.

    9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu, której stronami są Klient i Sprzedawcą zawierana za pomocą Portalu.

    10. Umowa o świadczenie usług – umowa udziału w szkoleniu lub konsultacja.

    11. Towar – znajdujące się w asortymencie Sklepu: rzecz ruchoma, nośnik informacji, aplikacja, zbiór danych etc, którą Klient nabywa w Sklepie, np. e-book.

    12. szkolenie stacjonarne - Usługa odbywa się we wskazanym w Zamówieniu miejscu i terminie, pod warunkiem udziału minimalnej liczby 12 uczestników, a Klient w Zamówieniu podaje dane osobowe uczestnika, Klient może zmienić uczestnika podając jego nowe dane osobowe najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.

    13. szkolenie online/webinar – Usługa odbywa się zdalnie; Klient uzyskuje dostęp do szkolenia online, które odbędzie się we wskazanym w Zamówieniu terminie przy wykorzystaniu platformy Click meeting; Klient przed terminem szkolenia otrzymuje e-maila z linkiem umożliwiającym dostęp do szkolenia online, nagranie szkolenia online (webinaru) dostępne jest przed okres do 14 dni od daty emisji szkolenia.

    14. konsultacja online – Usługa – konsultacja z wybranym trenerem realizowana we wskazanych w Zamówieniu terminie i godzinie za pomocą narzędzi do spotkań online.

    15. e-book –  Towar obejmujący link do pobrania plików w formacie *.pdf

    16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy, złożone za pomocą Portalu określające Usługę albo Towar w tym: rodzaj i ilość Towaru, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Usługi lub Towaru, miejsce wykonania Usługi lub wydania Towaru oraz dane Klienta.

    17. Formularz Zamówienia – formularz na nośniku elektronicznym umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia w Sklepie określający warunki Umowy, w tym cechy Towaru albo Usługi, sposób dostawy i warunki płatności.

    18. Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Zamówienie złożone przez Klienta zostanie skompletowane przez Sprzedawcę i przekazane Klientowi lub przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.

    19. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

    20. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827).


§2 Postanowienia ogólne

    1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją Umowy zawartej za pomocą Portalu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych opisane zostały w odrębnym dokumencie tj. „Polityce prywatności”.

    2. Sprzedawca udostępnia Klientowi Regulamin poprzez umieszczenie go na Portalu.

    3. Do realizacji Zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta poprzez akceptację na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na Portalu.

    4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną w formie Newslettera poprzez akceptację na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na Portalu.

    5. Wskazane na Portalu ceny Towaru nie obejmują kosztów dostawy, które są doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru.


§3 Warunki Umowy

    1. Do zawarcia Umowy konieczne jest by Klient dokonał wyboru Usługi lub Towaru zgodnie z ofertą Sprzedawcy zamieszczoną na Portalu, określił Usługę lub ilość Towaru, oraz w razie takiej możliwości wskazał cechy Towaru lub jego specyfikację i wypełnił tymi danymi Formularz Zamówienia, wskazując przy tym miejsce dostawy oraz formę płatności.

    2. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie i za jego pomocą zawierać Umowy ze Sprzedawcą. Klient może też zawierać Umowy bez rejestracji Konta Klienta.

    3. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące jego Potwierdzenie. Z chwilą otrzymania Potwierdzenia i dokonania płatności przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

    4. Potwierdzenie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy, a w szczególności ilość oraz rodzaj Usługi lub zamówionego Towaru, ich cechy lub specyfikację w przypadku zamówienia Usług lub Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością ewentualnie przyznanych rabatów.

    5. Jeśli wykonanie Umowy zależy od warunku, to brak spełnienia się warunku w terminie 3 dni przed terminem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, oznacza, że umowa rozwiązuje się, a świadczenie spełnione przez Klienta podlega zwrotowi w całości, chyba że Strony zgodnie oświadczą, że termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, w którym warunek ma się spełnić, ulegnie przesunięciu na datę ustaloną przez Sprzedawcę.

    6. Jeśli Klientowi przysługuje większa ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w odrębnym regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.


§4 Realizacja Zamówienia

    1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku Usług lub Towarów oznaczonych w ofercie Sprzedawcy „na specjalne Zamówienie” czas dostawy określany jest w opisie Usługi lub Towaru. Czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

    2. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym w § 4 ust. 1 terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym m. in. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia, lub zmiany sposobu doręczenia (dostawy).


§5 Dostawa

    1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo innego Kuriera albo w inny sposób zaakceptowany przez Sprzedawcę i Klienta.

    2. Dostawa Usługi odbywa się: a) bezpośrednio przez Sprzedawcę w miejscu i czasie wskazanym w Zamówieniu albo b) online.

    3. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta albo bezpośrednio na adres Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia, albo odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia, albo w paczkomacie, albo w miejscu wskazanym przez Kuriera.


§6 Metody płatności

    1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówione Usługę lub Towar w formie przelewu na rachunek bankowy o następującym numerze: 33 1140 2004 0000 3802 8187 0804

    2. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówione Usługę lub Towar w formie płatności elektronicznej: kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej, lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, Blik.

    3. Warunkiem wykonaniu Usługi lub wydania Towaru jest zapłata ceny, o ile w Zamówieniu Strony wprost nie odstąpią od tej zasady.


§7 Rękojmia

    1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

    2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. 

    3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi została określona w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

    4. Zgłoszenie o wadach Towaru z tytułu rękojmi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.


§8 Odstąpienie od umowy

    1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 Ustawy, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

    2. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy o świadczenie usług lub od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

    3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik stanowi jedynie pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.

    4. Do zachowania terminu 14 dniowego na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, a Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu płatności za Usługę lub Towaru.

    5. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wprost zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

    6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem; Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy.

    7. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, nie przysługuje jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę; Sprzedawca niniejszym Regulaminem informuje, że po wykonaniu Usługi Klient traci prawo odstąpienia od umowy.

    8. Klient może zrezygnować z udziału w Szkoleniu stacjonarnym i otrzymać zwrot pełnej kwoty do 10 dni przed datą terminem szkolenia, co jest szczególnym uprawnieniem nadanym przez Sprzedawcę Klientowi.


§9 Postępowanie reklamacyjne

    1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient winien podać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, numer zamówienia oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym polega) ewentualnie jakich cech Usługa lub Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.

    2. Jeżeli Klientem jest Konsument to może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

    3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.


§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

    1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w szczególności w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

    2. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń: zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m. in. do Federacji Konsumentów.

    3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

    4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży


§ 11 Przedsiębiorcy

    1. Regulację i postanowienia poniżej w § 11 dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

    3. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

    4. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 ustawy - Kodeks Cywilny odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

    5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej ceny za Usługę lub Towar.

    6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

    7. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.Załączniki:

    • wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy


Zaloguj lub zarejestruj się :)

Wprowadź swój adres e-mail:

Witaj

Wprowadź swoje hasło

Rejestracja

×